VisLatvijas vidusskolā katram skolēnam tiek izveidots savs konts – virtuāls mācību kabinets, kurā redzami visi mācību priekšmeti ar secīgi strukturētiem, kvalitatīviem materiāliem un pārbaudes darbiem. Materiāli sastāv no vismaz trim daļām:

  • skaidrojošās daļas tekstā, attēlos, videomateriālā – katram mācību priekšmetam atsevišķi,
  • pašpārbaudes uzdevumiem
  • un pārbaudes darbiem noteiktā grafikā.

Mācību materiālu aktualitāte tiek regulāri pārbaudīta, un materiāli tiek plānveidīgi uzlaboti. Daļa no pašpārbaudes uzdevumiem ir uzdevumi.lv platformā – tajā mūsu skola saviem skolēniem nodrošina PROF versiju, lai viņi uzreiz var redzēt kļūdu labojumus un paskaidrojumus.

 

Lai gan mācību procesā liels uzsvars tiek likts uz spēju patstāvīgi mācīties, pašorganizēties un plānot savu laiku, pieredze rāda, ka ne katram tas ir pa spēkam. Te jāizceļ priekšstatu nesakritība, jo bieži vien tālmācību pielīdzina attālinātajām mācībām, kas pēc savas uzbūves ir pavisam citāds izglītības iegūšanas process. 

Tāpēc mūsu skolā notiek tiešsaistes nodarbības programmā paredzētajā apjomā katrā mācību priekšmetā – tās palīdz skolēniem ātrāk apgūt pašvadītās mācīšanās prasmi un atvieglo arī vecāku slodzi, saīsinot atbalstam (lasi – blakus sēdēšanai uzdevumu pildīšanas brīdī) nepieciešamo laiku.

Pirms iestāšanās mūsu skolā, lūdzu iepazīstieties ar sadaļu TĀLMĀCĪBA un aizpildiet ātro testu atbilstības novērtēšanai "Vai mācības tālmācībā man ir piemērotas?"