Reģionālās vecāku grupas ir vecāku orgranizēta iniciatīva. Tajā ģimenes – vecāki un skolēni – savstarpēji palīdz viens otram labāk iekļauties tālmācības formātā.

Lielākā sabiedrības daļa nekad iepriekš nav mācījušies tālmācībā, tādēļ tā ir pilnīgi jauna pieredze, kurā ir milzīga nozīme katra skolēna spējai plānot un organizēt savu pašvadītu mācību procesu. Tālmācība lieliski parāda, cik svarīga ir katra paša iniciatīva, spēja uzņemties atbildību un organizēties. Vecāku savstarpējais atbalsts un pieredzes apmaiņa reģionālajās vecāku grupās ļoti palīdz ikvienai iesaistītai ģimenei veiksmīgāk pielāgoties tālmācībai. Vislatvijas vidusskolas komanda iedrošina vecākus savstarpēji sadarboties.

Sadarbība ar vecākiem ir viena no VisLatvijas vidusskolas izvirzītajām vērtībām. Lai mācību procesu padarītu produktīvu un vieglāku gan skolēniem, gan viņu vecākiem, ar skolu sadarbojas reģionālās aktīvo vecāku grupas, kurās arī jūs varat darboties un apmainīties ar pieredzi.

Iesaistoties reģionālo grupu darbībā, jūs ceļat savu autoritāti un iedodat bērniem tās vērtības, kuras sabiedrība netiešā veidā nonivelē – dzimtas spēku, ģimenes spēku un sadarbības spēku. Iedrošinot vecāku apvienošanos grupās, mēs paceļam šo spēku jaunā līmenī.

Pašorganizējoties reģionālajās grupās, jūs veicat nozīmīgu audzināšanas darba daļu – ar savu rīcību jūs bērniem rādat kā sadarboties, kā veikt viedokļu saskaņošanu ārpus ģimenes loka, kā radīt vēlamos apstākļus sev interesējošu notikumu realizācijā, kā socializēties un priecāties par kopīgi paveikto!

Praksē ir labi piemēri, kad vecāki, paralēli bērnu skolas gaitām tālmācībā, organizē jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu un ārpusskolas aktivitātēs iesaista pat ģimenes no visas Latvijas, t. sk. citām skolām, mūsu vecāki organizē kopīgas ekskursijas un pārgājienus, kopīgi apmeklē dažādus muzejus, svin svētkus, rīko radošās meistardarbnīcas, dalās pieredzē un kompetencēs.

Reģionālo grupu darbu organizē, koordinē un atbildību par rezultātiem uzņemas paši vecāki, sabalansējot bērnu vēlmes un vajadzības ar savām iespējām. Skola dod iespēju vecākiem uzzināt vienam par otru, iedrošina sadarboties, atbalsta, palīdz informācijas apritē un sniedz padomu, ja tas nepieciešams un šis solis ir principiāli atšķirīgs no citām tālmācības skolām.

Jā, aktīva dalība reģionālajās grupās prasa papildus resursus, taču tas obligāti nenozīmē papildus izdevumus – daudzas aktivitātes var tik īstenotas izmantojot savas grupas biedru kompetences – taču jāņem vērā, ka katras reģionālās grupas aktivitāte ir tieši saistīta ar dalībnieku personīgās iesaistes līmeni. Ja vecāki paši vēlas – viss sanāk!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas vecākiem, kuri uzņemas iniciatīvu un savstarpēji sadarbojas!

 

Aktīvo vecāku grupas reģionos, kurās arī jūs varat darboties un apmainīties ar pieredzi!